หนังสือเวียน

ที่วันที่เรื่องหน่วยงาน
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(Terms of Reference : TOR)คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕๓ มีนาคม ๒๕๖๖เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
ที่ นร๑๒๐๐/ว๕๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕สำนักงาน ก.พ.ร.
ด่วนที่สุด ที่ พณ (สกกร) ๐๔๑๒/ว๑๐๐๓๒๕ มกราคม ๒๕๖๖เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖๒๔ มกราคม ๒๕๖๖เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสบับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด
ที่ นร๑๒๐๐/ว๑
๑๐ มกราคม ๒๕๖๖เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕สำนักงาน ก.พ.ร.
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๓/ว.๑๒๐๓ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓๕ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565สำนักงาน ก.พ.ร.
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๘๙ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เรื่อง สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค(กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๑๕๕๔๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘๒ กันยายน ๒๕๖๕หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีกระทรวงการคลัง
ที่ ทส ๐๓๐๘/ว๑๕๐๐๑๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษ
ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว๙๔๐๒๐ กันยายน ๒๕๖๔กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์( e-market) เพิ่มเติมกรมบัญชีกลาง
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐คดีปกครอง เกี่ยวกับพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๐๕๒๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๔๘๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชิ้อSARS-CoV-2 (เชื่อก่อโรค CVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๗๓๒๓ กันยายน ๒๕๖๔แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค(กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๖๕๒๒ กันยายน ๒๕๖๔กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๖๘ ก๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่3) พ.ศ.2564พระราชกิจจานุเบกษา
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๘๙๒๙ กันยายน ๒๕๖๔แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
พ.ศ.๒๕๖๐แนวทางปฎิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๘๘๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔แนวทางประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลาง
ที่ นย ๐๐๑๔/ว๑๕๒๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมศาลากลางจังหวัดนครนายก
ที่ พณ ๐๓๐๘/ว๒๖๕๖๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕มาตรการการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Intangible Technology Transfer : ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ขององค์กรด้านการศึกษาและการวิจัยของไทยกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๗๐๘๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖กรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕พระราชกิจจานุเบกษา
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓๕ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565สำนักงาน ก.พ.ร.
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๓/ว.๑๒๐๓ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๔๑๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๖๙๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓๖ สิงหาคม ๒๕๖๔มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ฉบับที่2) 2564พระราชกิจจานุเบกษา
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๖๔๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง