หนังสือเวียน

เลขที่วันที่เรื่องหน่วยงาน
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๑๒๐๓๒๗ กันยายน ๒๕๖๕แนวทางการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๘๒ กันยายน ๒๕๖๕หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีกระทรวงการคลัง
ที่ พณ ๐๓๐๘/ว๒๖๕๖๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕มาตรการการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Intangible Technology Transfer : ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ขององค์กรด้านการศึกษาและการวิจัยของไทยกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ นย ๐๐๑๔/ว๑๕๒๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมศาลากลางจังหวัดนครนายก
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕พระราชกิจจานุเบกษา
ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๗๐๘๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖กรมบัญชีกลาง
ที่ ทส ๐๓๐๘/ว๑๕๐๐๑๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษ
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๐๕๒๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๖๘ ก๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่3) พ.ศ.2564พระราชกิจจานุเบกษา
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๘๙๒๙ กันยายน ๒๕๖๔แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค(กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๖๕๒๒ กันยายน ๒๕๖๔กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๗๓๒๓ กันยายน ๒๕๖๔แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว๙๔๐๒๐ กันยายน ๒๕๖๔กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์( e-market) เพิ่มเติมกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชิ้อSARS-CoV-2 (เชื่อก่อโรค CVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓๖ สิงหาคม ๒๕๖๔มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๔๘๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔แนวทางประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ฉบับที่2) 2564พระราชกิจจานุเบกษา
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๖๔๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐คดีปกครอง เกี่ยวกับพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
พ.ศ.๒๕๖๐แนวทางปฎิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กรมบัญชีกลาง