ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่เรื่องวันที่ประกาศ
ที่ อว 8702.4/693การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานรายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ที่ อว 8702.4/944แนวปฏิบัติเรื่องหลักฐานการเบิกจ่ายกรณียกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วันที่ 15 กันยายน 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self – Test Kit) และค่าตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT – PCRประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ที่ อว 8702.4/875เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/เงินเพิ่มพิเศษ ของบุคลากร และการจ่ายเงินลูกจ้างรายวันตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 (ฉบับที่ 30)ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564