อื่นๆ

เรื่องวันที่ประกาศหน่วยงาน
เรื่อง การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม