ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่เรื่องวันที่ประกาศหน่วนงาน
เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๖๓ กพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕พระราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๕๗ กพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๑๙ กันยายน ๒๕๖๕พระราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๐ งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๑พระราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐พระราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ กพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐พระราชกิจจานุเบกษา
WorkFlow + รวมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ กพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559๒๑ เมษายน ๒๕๕๙พระราชกิจจานุเบกษา
อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ตามมติคณะรัฐมนตรี