โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02.12.2022920,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14.11.2022920,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
จัดซื้อกระดาน E-Board ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและสายสัญญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11.11.20225,052,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง02.11.2022920,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 เครื่อง02.11.2022920,000.00สิ้นสุดดำเนินการ