โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-MARKET)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด80แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)11 พฤศจิกายน 25651,800,000 บาทสิ้นสุดดำเนินการ