รายละเอียดการสมัครของแต่ละวิชาเอก ชั้น ม.4 (บุคคลภายนอก) ปีการศึกษา 2566

วิชาเอก
จำนวนที่รับ (คน)
รายละเอียดการสมัคร
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ SGS (Smart Global Science)
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ GHS (Global Health Science)
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางการแพทย์ GHI
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาเอกพยาบาลและภาษาเพื่อการสื่อสาร
จำนวนไม่เกิน 40 คน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ออกแบบสร้างสรรค์ (Art Science)
จำนวนไม่เกิน 35 คน

วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกคณิต – วิศวะ ME (Mathematic Engineer)
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวนไม่เกิน 25 คน

วิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM (Innovative English Major)
จำนวนไม่เกิน 35 คน

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
จำนวนไม่เกิน 35 คน

วิชาเอกภาษาเกาหลี
จำนวนไม่เกิน 40 คน

วิชาเอกภาษาอังกฤษ-อาเซียน
จำนวนไม่เกิน 45 คน

วิชาเอกภาษาจีน
จำนวนไม่เกิน 40 คน

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
จำนวนไม่เกิน 40 คน

วิชาเอกทัศนศิลป์
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาเอกแอนิเมชั่น
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาเอกออกแบบ
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
จำนวนไม่เกิน 10 คน

วิชาออกแบบจิวเวลรี่ (Jewelry Design)
จำนวนไม่เกิน 10 คน

วิชาเอกดิจิทัลมีเดียอาร์ต (Digital Media Art)
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)
จำนวนไม่เกิน 15 คน

วิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร
จำนวนไม่เกิน 45 คน

วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย
จำนวนไม่เกิน 25 คน

วิชาเอกดุริยางคศิลป์
จำนวนไม่เกิน 35 คน

วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย IMT (Innovative Multimedia Technology)
จำนวนไม่เกิน 25 คน

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology)
จำนวนไม่เกิน 20 คน

วิชาเอกวิศวกรรมดิจิทัล Digital Engineering (DE)
จำนวนไม่เกิน 20 คน

วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (E-AI) (Engineer-Artificial Intelligence)
จำนวนไม่เกิน 20 คน

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและยานยนต์ (EAE) (Electrical and Automotive Engineering)
จำนวนไม่เกิน 20 คน

วิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาการจัดการกีฬาและภาษาเพื่อการสื่อสาร
จำนวนไม่เกิน 30 คน
  – เอกการจัดการกีฬา (บาสเกตบอล)

  – เอกการจัดการกีฬา (ฟุตบอล)

  – เอกการจัดการกีฬา (วอลเลย์บอล)

วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว (RLT)
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร (Food Hospitality and Communicative Language)
จำนวนไม่เกิน 25 คน

วิชาเอกภาษาไทยบูรณาการเพื่ออาชีพ
จำนวนไม่เกิน 30 คน

วิชาเอกรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์
จำนวนไม่เกิน 35 คน

วิชาเอกบริหารธุรกิจและการสื่อสารสากล
จำนวนไม่เกิน 35 คน