เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนรายหัว) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำชั้นทุกท่าน  […]