[ประกาศ]ลงทะเบียนผู้ปกครองที่มีความประสงค์ขอรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  

ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์ขอรับเงินตามโครง […]