โครงสร้างบุคลากรงานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์ไพศาล จรรยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กฤณภัช อากาศวิภาต
หัวหน้างานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

อาจารย์ปัญจรส เหลืองธนกุล
หัวหน้างานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

อาจารย์วีรินทร์ทิรา ครองยุติ
รองหัวหน้างานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

อาจารย์ ดร.รสนา มรรษทวี
ที่ปรึกษา

อาจารย์นภัสวรรณ ศรีสำอางค์
เลขานุการงานรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์สันติภาพ อุปรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอบรม

อาจารย์กัญญุตา พรหมรัตน์
อาจารย์สาธิต

อาจารย์พงศกร ใจบุญลือ
อาจารย์สาธิต

Mr. Brendan Jack Dyamond
อาจารย์สาธิต

Mr. Anton Hrylytskyy
อาจารย์สาธิต

ภาษาจีน

อาจารย์ปานหทัย แก้วฟู
อาจารย์สาธิต

อาจารย์ศุภกร จิตรเจริญพร
อาจารย์สาธิต

Ms. Xie Rong
อาจารย์สาธิต

Ms. Zhang Hai Feng
อาจารย์สาธิต

วิทยาศาสตร์

อาจารย์กนกภรณ์ แซ่คู่
อาจารย์สาธิต

อาจารย์คุณานันท์ สงนุ้ย
อาจารย์สาธิต

อาจารย์ปณาลี สติคราม
อาจารย์สาธิต

อาจารย์ณัฐพร ทองพันธ์
อาจารย์สาธิต

Mr. Daniel Tyler Lubarda
อาจารย์สาธิต

คณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุธารัตน์ สมรรถการ
อาจารย์สาธิต

อาจารย์เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน
อาจารย์สาธิต

อาจารย์เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม
อาจารย์สาธิต

อาจารย์จุฑามณี  อินทร์อุริศ
อาจารย์สาธิต

อาจารย์วีรพล  ยอดจิ๋ว
อาจารย์สาธิต

อาจารย์พิริยพงศ์ หริ่งรอด
อาจารย์สาธิต

Mr. Khaled Nasreddine Kradra 
อาจารย์สาธิต

 

พลศึกษาและสุขศึกษา

อาจารย์กันตพงศ์ ฉิมพลี
อาจารย์สาธิต

Mr. Colin Francis Trevor Moore
อาจารย์สาธิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายจัดการงานทั่วไป

อาจารย์ชยวัฏ  ศิริพันธศักดิ์
อาจารย์สาธิต

นายพัสกร วิเศษสันติสุข
เจ้าหน้าที่