หน่วยงาน

ศูนย์ศักยวิโรฒ
แนะแนว
ลูกเสือและเนตรนารี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสุขภาพอนามัย
บริการอาหารและโภชนาการ
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา