วันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 27 ปี
และวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 71 ปี