ถาม - ตอบ

นอกเหนือจากรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของประเทศไทยแล้ว รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษาจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้เรียนและพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21

ได้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา จะเริ่มเรียนรู้การเขียนอักษรจีนตัวย่อพร้อมกัน และตลอดระยะเวลา 3 ปี นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็นเมื่อเผชิญสถานการณ์เหล่านั้น

ขณะนี้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษาจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเจตคติที่ดีของนักเรียน 

            ชมรม (Clubs) ในแต่ละภาคเรียนอาจารย์ชาวต่างประเทศจะจัดชมรมให้กับนักเรียนซึ่งมีความหลากหลาย เช่น ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมงานประดิษฐ์ ชมรมทำอาหาร ชมรมถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ ชมรมดนตรีและการแสดง นักเรียนสามารถเลือกเข้าได้ 1 ชมรมตามความสนใจของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาตัวตนและเป็นแนวทางในการเลือกเรียนวิชาเอกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

            ทัศนศึกษา (Field Trips)  จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  ณ  แหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ กิจกรรมภายในโรงเรียน จัดขึ้นเป็นระยะในระหว่างภาคเรียนหรือตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกัน เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ การประกวดความสามารถ จัดขึ้นในระหว่างภาคเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง เช่น การคัดเลือกพิธีกร การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน