กลุ่มสาขาการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ

สาขาภาษาไทย

ศิลปศึกษา

อาหารและ
การโรงแรม
การเกษตรและ
งานช่างพื้นฐาน
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
พลศึกษา
ศิลปะการแสดง
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ธุรกิจศึกษา
วิศวะปัญญาประดิษฐ์ (E-AI)
นันทนาการและภาษาฯ (RLT)
งานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จิตวิทยาการและแนะแนว
สุขศึกษา