กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
งานอาชีพ(คหกรรม)
งานอาชีพ
(อุสาหกรรม)
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาตะวันตก
ภาษาตะวันออก
พลศึกษา
สุขศึกษา
ดนตรี
นาฏศิลป์
รักษาดินแดน รด.
วิศวะปัญญาประดิษฐ์ (E-AI)
นันทนาการและภาษาฯ (RLT)
ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาไทย