เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนรายหัว) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำชั้นทุกท่าน  แจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

 *********

ปิดระบบการกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

*********

           จ่ายเงินให้กับนักเรียน / ผู้ปกครอง ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (วันสุดท้าย)  ณ งานการเงิน ชั้น M หากไม่ได้ยื่นขอรับเงินภายในวันที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

*********

         ผู้ปกครองที่ประสงค์ขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุนฯ  แต่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ กรณีป่วย, กลุ่มเสี่ยง, ติดโควิด, นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน  ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน ติดต่อที่งานการเงิน ชั้น M  หรือโทรติดต่องานการเงิน  ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

*********

         หลังจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ขอปิดการจ่ายเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และถือว่าสละสิทธิ์  เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ทันภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

*********