วง 8 streaks กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ได้แสดงดนตรีที่สยามสแควร์