การประชุมเพื่อรับนโยบายการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 4 แห่ง จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ