โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
Trilingual Plus Pre - Test M.1