ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกวิชาเอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3