ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมทางการเรียน
ของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566