ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมทางการเรียน
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566