ปฏิทินการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี, นาฏศิลป์ (โขน), ลีลาศ, กีฬา
และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษาเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566