ติดตามคลิปการแสดงของนักเรียนชั้น ม.4 ทุกสี ได้ ในวันปิดกีฬาสี ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม นี้